Har ni höga radonnivåer i bostaden?

Radon är en radioaktiv, osynlig och doftlös gas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Radon finns naturligt i luft och mark överallt. I luften utomhus finns den i så små koncentrationer att det är helt ofarligt.

Inne i bostäder kan dock koncentrationen öka till farliga nivåer om bostaden är byggd på ett sätt så att radonet inte kan hindras från att komma in eller ventileras bort nog i stor utsträckning.

Radonkällor

Radonet i inomhusluft kommer primärt från marken under huset. Hur mycket radon som finns i marken beror helt på vart bostaden ligger. Två identiska hus som ligger 100 meter ifrån varandra kan ha helt olika halter Radon inomhus beroende på hur marken under ser ut.

En annan källa till Radon inomhus är så kallad blåbetong. Detta byggnadmaterial användes i bostäder ända fram till 1980.

Hälsorisker

Hälsoriskerna med radon kommer ifrån att radonmolekylerna som andas in fastnar i lungorna och där i värsta fall kan orsaka lungcancer. Efter rökning antas Radon vara den största orsaken till lungcancer.

Gränsvärden

I Sverige har myndigheterna satt gränsvärdet för radonstrålning i inomhusluft till max 200 Bq/m3. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar sedan en rapport från 2009 att maxgränsen istället borde vara 100 Bq/m3. Det finns dock inga beslut från svenska myndigheter på att gränsen ska sänkas inom en den närmsta tiden.

Åtgärder

Att minska halten radon i en bostad kan bl.a. göras genom att:

  • Öka ventilationen i bostaden för att späda ut radonhalten till ofarliga koncentrationer. Detta innebär dock ofta att uppvärmningskostnaden ökar eftersom mer kall uteluft måste värmas upp.
  • Täta ställen där radonet kan ta sig in: Sprickor i golv och källarväggar, runt rensbrunnar för avlopp och runt skyddsrör för vattenledningar.
  • Installera en s.k. radonsug. Detta är den vanligaste lösningen för radonsanering just nu. Ett rörsystem installeras så att radonhaltig luft kan sugas från ett eller fler hål i betonggolvet via en fläkt och ut utanför bostaden. Metoden är ofta väldigt effektiv för att sänka Radonhalten till godkända nivåer.

Om radonet beror på blåbetong kan ofta saneringen vara mer komplicerad och kostsam.

Våra tjänster

Vi installerar radonsugar med hög driftskvalité och låga ljudnivåer. Systemet dimensioneras beroende på radonhalt och installationsmöjligheter efter ett besök hos er. Vid alla installationer ingår en digital radonmätare för att ni ska kunna följa radonhaltens väg mot godkända nivåer efter installationen.WHOs handbok om radon. (Endast på engelska)